Tälle sivustolle on koottu huomioita ja mielipiteitä Oulun kaupungin ja sen vesilaitoksen,liikelaitos Oulun Veden hankkeesta varmistaa kaupungin talousveden saanti silloinkin, jos nykyisen raakaveden saaminen Oulujoesta ei olisi mahdollista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on toimittu kymmeniä vuosia, mutta valmista ei ole oikein tullut. Suurimpana syynä hitauteen on ollut se, että vedensaannin varmistaminen on tahdottu tehdä vain yhdeltä, muiden kuntien alueella sijaitsevalta Viinivaaran seudulta, vaikka muitakin mahdollisuuksia tavoitteen saavuttamiseksi olisi. Hankkeella on ollut monta nimeä ja vaihetta, mutta päämääränä näyttää olevan ottaa alueelta niin paljon vettä kuin laki sallii. Ongelmana on se, että suunniteltu vedenotto vaikuttaisi haitallisesti suunnitellun vedenottoalueen suojeltuihin luontoarvoihin, mm. Natura-suojellun Kiiminkijoen vesistöön, Viinivaaran ainutlaatuiseen lähteikköalueeseen ja suojelualueisiin sekä Olvassuon Natura-alueisiin. Kunnat, joiden alueella suunniteltu vedenottoalue sijaitsee vastustavat hanketta, samoin suurin osa alueen maanomistajista, asukkaista ja mökkiläisistä.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 12.7.2017 antamassa lausunnossa (VARELY/116/2017) todetaan suunnitellun vedenoton Viinivaarassa ja Kälväsvaarassa heikentävän merkittävästi niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura2000-verkostoon. Tämän vuoksi vedenotolle ei tule myöntää lupaa. ELY-keskus ei antanut arviotaan pelkkien tutkimusraporttien perusteella, vaan teki asiantuntijoidensa voimin päiviä kestäneen maastotarkastelun toukokuussa Viinivaaran-Kälväsvaaran alueella. Hankeesta laaditut tutkimusraportit ELY-keskuksen arviossa todetaan pääosin laadukkaiksi, mutta tutkimatta on jäänyt esimerkiksi 12 arvokasta lähdettä ja osa edustavimmista lähdepuroista. Vedenottomäärän pienentäminen aikaisemmista suunnitelmista ei vähennä riittävästi Natura-suojeltujen luontoarvojen heikentymistä. Vedenoton vaikutusten suunnitellut kompensaatiotoimenpiteet eivät ole toimivia, ja osaa niistä ei voida soveltaa ympäri vuoden. Viranomainen on kiinnittänyt huomiota myös kuulemismenettelyyn (yksityiset luonnonsuojelualueet, maan omistajat), ylimitoitukseen mittausarvoissa (imeytymisprosenttina käytetty teoreettista maksimia) ja mittaussuureiden vaihteluun (sadanta, muodostuva pohjavesi). Oulun veden verkkosivustolta löytyvät arviot vedenoton vaikutuksista ovat järkyttävää luettavaa, joten raportteihin perehtyneille ELY-keskuksen lausunto oli odotusten mukainen ja sen johtopäätös ainoa mahdollinen.