Tälle sivustolle on koottu huomioita ja mielipiteitä Oulun kaupungin ja sen vesilaitoksen,liikelaitos Oulun Veden hankkeesta varmistaa kaupungin talousveden saanti silloinkin, jos nykyisen raakaveden saaminen Oulujoesta ei olisi mahdollista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on toimittu kymmeniä vuosia, mutta valmista ei ole oikein tullut. Suurimpana syynä hitauteen on ollut se, että vedensaannin varmistaminen on tahdottu tehdä vain yhdeltä, muiden kuntien alueella sijaitsevalta Viinivaaran seudulta, vaikka muitakin mahdollisuuksia tavoitteen saavuttamiseksi olisi. Hankkeella on ollut monta nimeä ja vaihetta, mutta päämääränä näyttää olevan ottaa alueelta niin paljon vettä kuin laki sallii. Ongelmana on se, että suunniteltu vedenotto vaikuttaisi haitallisesti suunnitellun vedenottoalueen suojeltuihin luontoarvoihin, mm. Natura-suojellun Kiiminkijoen vesistöön, Viinivaaran ainutlaatuiseen lähteikköalueeseen ja suojelualueisiin sekä Olvassuon Natura-alueisiin. Kunnat, joiden alueella suunniteltu vedenottoalue sijaitsee vastustavat hanketta, samoin suurin osa alueen maanomistajista, asukkaista ja mökkiläisistä.

Pudasjärven kaupunki: Valmistelulupaa ei tulisi myöntää

Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksessä 27.3.2018 todetaan, että vesihanke heikentää tai saattaa heikentää merkittävästi niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Hankkeella tulee olemaan toteutuessaan jo tämän hetken tiedon perusteella merkittäviä haitallisia vaikutuksia paikallisiin ihmisiin, heidän elinmahdollisuuksiinsa, alueen elinkeinoihin ja ympäristöarvoihin.
Pudasjärven kaupunki esittää Oulun kaupungille, että vedenottohanke on syytä tässä muodossaan keskeyttää ja vetää lupahakemus viranomaisen käsittelystä pois. Kaupunginhallitus päätös oli yksimielinen.