Tälle sivustolle on koottu huomioita ja mielipiteitä Oulun kaupungin ja sen vesilaitoksen,liikelaitos Oulun Veden hankkeesta varmistaa kaupungin talousveden saanti silloinkin, jos nykyisen raakaveden saaminen Oulujoesta ei olisi mahdollista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on toimittu kymmeniä vuosia, mutta valmista ei ole oikein tullut. Suurimpana syynä hitauteen on ollut se, että vedensaannin varmistaminen on tahdottu tehdä vain yhdeltä, muiden kuntien alueella sijaitsevalta Viinivaaran seudulta, vaikka muitakin mahdollisuuksia tavoitteen saavuttamiseksi olisi. Hankkeella on ollut monta nimeä ja vaihetta, mutta päämääränä näyttää olevan ottaa alueelta niin paljon vettä kuin laki sallii. Ongelmana on se, että suunniteltu vedenotto vaikuttaisi haitallisesti suunnitellun vedenottoalueen suojeltuihin luontoarvoihin, mm. Natura-suojellun Kiiminkijoen vesistöön, Viinivaaran ainutlaatuiseen lähteikköalueeseen ja suojelualueisiin sekä Olvassuon Natura-alueisiin. Kunnat, joiden alueella suunniteltu vedenottoalue sijaitsee vastustavat hanketta, samoin suurin osa alueen maanomistajista, asukkaista ja mökkiläisistä.

Luontoarvojen turvaaminen vedenotosta huolimatta on käytännössä mahdotonta.

Utajärven kunnanhallitus lausuu kokouspäätöksessään 3.4.2018 seuraavaa:

On tärkeää, että Oulun Vesi varautuu veden hankinnan osalta mahdollisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin ja pyrkii ottamaan pintaveden käytön rinnalle uuden toimitusvarman pohjavesivaihtoehdon. Pohjaveden ottamisen vaihtoehtoja tulee kuitenkin pohtia ja punnita uudestaan. Viinivaara ei ole ainoa vaihtoehto Oulun kaupungin vedenhankinnan turvaamiseksi eikä valmistelu ole huomioinut muita vaihtoehtoja tasavertaisesti. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan (3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen) suunnittelumääräyksien noudattaminen ja alueen luontoarvojen turvaaminen vedenotosta huolimatta on käytännössä mahdotonta. Hanke ei voi edetä tässä muodossaan, vaan muita vaihtoehtoja on palattava selvittämään hyvän ja osallistavan suunnittelun periaatteita noudattaen. Valmistelulupaa ei yllä mainituin perustein tule myöntää. Lisäksi Utajärven kunta esittää, että hanke keskeytetään kohdealueen arvokkuuden vuoksi ja lupahakemus vedetään pois viranomaisen käsittelystä.