Tälle sivustolle on koottu huomioita ja mielipiteitä Oulun kaupungin ja sen vesilaitoksen,liikelaitos Oulun Veden hankkeesta varmistaa kaupungin talousveden saanti silloinkin, jos nykyisen raakaveden saaminen Oulujoesta ei olisi mahdollista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on toimittu kymmeniä vuosia, mutta valmista ei ole oikein tullut. Suurimpana syynä hitauteen on ollut se, että vedensaannin varmistaminen on tahdottu tehdä vain yhdeltä, muiden kuntien alueella sijaitsevalta Viinivaaran seudulta, vaikka muitakin mahdollisuuksia tavoitteen saavuttamiseksi olisi. Hankkeella on ollut monta nimeä ja vaihetta, mutta päämääränä näyttää olevan ottaa alueelta niin paljon vettä kuin laki sallii. Ongelmana on se, että suunniteltu vedenotto vaikuttaisi haitallisesti suunnitellun vedenottoalueen suojeltuihin luontoarvoihin, mm. Natura-suojellun Kiiminkijoen vesistöön, Viinivaaran ainutlaatuiseen lähteikköalueeseen ja suojelualueisiin sekä Olvassuon Natura-alueisiin. Kunnat, joiden alueella suunniteltu vedenottoalue sijaitsee vastustavat hanketta, samoin suurin osa alueen maanomistajista, asukkaista ja mökkiläisistä.

Pudasjärven paliskunta vastustaa Oulun Veden vedenottamohanketta hankkeen todennäköisesti aiheuttamien merkittävien vaikutusten vuoksi. Viinivaaran suunnitellun vesihankkeen vedenottamot rakenteineen sijoittuisivat kokonaisuudessaan Pudasjärven paliskunnan alueelle. Viinivaara ja Kälväsvaara ovat porojen tärkeitä laidunalueita, siellä laiduntaa suurin osa paliskunnan 2200 porosta. Alue on myös porojen rykimäaluetta.

Vedenottohankeen vaatiman infran rakentaminen sekä käytönaikaiset huolto- ja tarkkailutoimet aiheuttaisivat alueella häiriötä melun ja lisääntyvän liikenteen muodossa. Pumppaamoiden vaatimat aidatut alueet vaikeuttaisivat porojen laiduntamista ja vedenottamo MV9/3 myös poroerotusta, koska se sijaitsee paliskunnan perinteisellä Viinivaaran erotusaidan paikalla.

Porot ovat erityisen herkkiä häiriölle vasoma-aikana ja pienten vasojen kanssa liikkuessaan. Useat suunnitelman pumppaamot sijoittuvat porojen kokoamisen kuljetusreiteillä.

Paliskunnan kanssa ei ole käyty minkäänlaista vuoropuhelua vesihankkeen tiimoilta eikä hakemuksessa ei oteta lainkaan huomioon hankkeen vaikutuksia poronhoidolle. Paliskunnalle aiheutuu hankkeesta suoria ja epäsuoria laidunmenetyksiä. Lisätyötä aiheutuu, mikäli porojen kuljettaminen erotusaitoihin vaikeutuu.

Paliskunta vaatii, että kaikki haitat ja menetykset tulee korvata sille täysimääräisinä, ja korvausvelvoitteet tulee sisällyttää lupamääräyksiin.