Hankealue

Vesihankkeen alue sijoittuu noin 60km:n päähän Oulun keskustasta. Se ulottuu haittavaikutuksineen Olvassuon ja Kiiminkijoen Natura2000 - alueille osin rajautuen niihin.

Olvassuon Natura-alueen(FI1103829) kuvaus ympäristöhallinnon sivustolta:

Olvassuo on laaja erämainen ja hyvin kehittynyt aapasuoalue, jossa on runsaasti jokia ja puroja. Alue on maamme edustavimpia suurlinnuston pesimäalueita ja siellä on runsaasti harvinaisia ja uhanalaisia lajeja. Valtaosa metsistä on pienehköinä suosaarekkeina. Vanhat metsät ovat paikoitellen hyvinkin luonnontilaisen oloisia, mm. lahopuuta on pistemäisesti hyvinkin paljon. Metsät ovat enimmäkseen mäntyvaltaisia, mutta kuusikoitakin on paljon. Alueeseen sisältyy paikoin myös käsiteltyjä metsäalueita. Olvassuon metsiensuojelullinen merkitys on suuri. Alueen laajuus ja erämaisuus lisäävät yhdistymän arvoa.

Kiiminkijoen Natura-alueen (FI1101202) kuvaus ympäristöhallinnon sivustolta:

Kiiminkijoen pääuoman pituus on noin 170 km, ja korkeusero merenpinnan ja joen alkukohdan välillä on 151 metriä. Valuma-alueen koko on 3 845 neliökilometriä ja järvisyys alueella on 3,4 %. Vesistöalueen suurimmat järvet ovat joen latvoilla. Joessa on kaikkiaan 70 koskea, joista näyttävimmät ovat Kalliuskoski (Puolanka), Kurimonkoski (Utajärvi) ja Koitelinkoski (Kiiminki). Suurimmat sivujoet ovat Nuorittajoki, Tilanjoki-Pirttijoki, Vepsänjoki ja Jolosjoki. Vähäisestä järvisyydestä ja vesistön kapeudesta johtuen virtaaman vaihtelut joessa ovat suuria. Kiiminkijoki on erittäin suosittu virkistys- ja kalastuspaikka. Retkeilijöille on tarjolla taukopaikkaverkosto. Kiiminkijoki on arvokas, koska se on harvoja jäljellä olevia suhteellisen luonnontilaisia jokia. Joki on myös maisemallisesti arvokas, koskineen, vyörytörmineen ja kalliorantoineen.

Hankkeen toteutuminen olisi myös selkeässä ristiriidassa hanke-alueella sijaitsevien yksityisten luonnonsuojelualueiden (YSA208035) suojelumääräyksien kanssa, joissa todetaan, että suojelualueella voi suorittaa ainoastaan sellaisia toimenpiteitä, jotka tukevat suojelun toteutumista.

Vedenottohankkeen alueen summittainen sijainti näkyy tästä. Tarkempi hankkealueen rajaus ja suunnitelmat löytyvät Oulun Veden sivuilta.